Vaše vysněná dovolená je tady

Podmínky a pravidla

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto podmínky se vztahují na ubytování v Norsku, Aukan, Grisvågvegen 119, 6698 Lesund. Smluvními stranami smluvního vztahu jsou pronajímatel Aukan Fiskeferie AS a zákazník, který si pobyt rezervuje. Zákazník, který je uveden na zálohové faktuře, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k pronajímateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení zákazník souhlasí s těmito podmínkami.

 2. Navázání smluvního vztahu

  Smluvní vztah mezi zákazníkem a pronajímatelem vzniká potvrzením rezervace zákazníkem v online rezervačním systému www.aukan.cz a zaplacením zálohy za ubytování. Zákazník zaplatí zálohu za ubytování ve prospěch účtu společnosti Aukan Fiskeferie AS.

  Zákazník a společnost Aukan Fiskeferie AS souhlasí s používáním elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu. Oznámení učiněná prostřednictvím e-mailu budou obě strany považovat za platné písemné oznámení.

 3. Cena pobytu a platební podmínky

  Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a informační e-mail o ubytování, který bude zákazníkovi zaslán po potvrzení rezervace v online rezervačním systému na adrese www.aukan.cz.

  Cena zahrnuje:

  • Ubytování
  • Electrisity
  • Půjčovna lodí

Všechny faktury jsou vystavovány v norských korunách.

Další služby, které mohou, ale nemusí být uvedeny, nejsou zahrnuty v ceně. Je třeba je uhradit společnosti Aukan Fiskeferie AS zvlášť při použití.

Společnost Aukan Fiskeferie AS má právo na zaplacení pobytu před jeho ukončením. Není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % ceny pobytu do 7 dnů po potvrzení rezervace v rezervačním systému www.aukan.cz. Zbývajících 50 % je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením pobytu.

Pokud zákazník nedodrží platební podmínky pro úhradu pobytu, smluvní vztah nevstoupí v platnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta jiným zájemcům.

 1. Povinnosti zákazníka

  Zákazník má následující povinnosti:

  • Spolupráce se společností Aukan Fiskeferie AS je nutná pro zajištění a poskytnutí ubytování řádným a správným způsobem.
  • Přečtěte si a přijměte všechny dokumenty zaslané k pobytu.
  • Dostavte se na místo odjezdu ve stanoveném termínu se všemi požadovanými dokumenty.
  • Vždy dodržujte pokyny a provozní pravidla společnosti Aukan Fiskeferie AS a pověřeného personálu.
  • Zákazník a všichni účastníci jsou povinni chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a aby nedošlo k poškození pronajatého majetku a vybavení.

   Zákazník je rovněž povinen dohlížet na děti nebo jim zajistit odpovídající dohled, aby se předešlo možnému poškození dětí v jakékoli formě a aby se zabránilo poškození pronajatého majetku a vybavení.

  • Správně užívejte byty, udržujte klid, pořádek a čistotu, zejména pokud jsou s vámi děti, které ještě nejsou schopny udržovat osobní hygienu.
  • Při odchodu z obydlí zavřete okna a dveře.
  • Neprodleně nahlaste potřebu opravy bytů.
  • Neprodleně nahlásit jakékoli zranění nebo úraz způsobený zákazníkem nebo osobou ubytovanou v apartmánu.
  • Neprodleně nahlásit jakékoli poškození nebo zranění osob, které na pronajatém motorovém člunu způsobil zákazník nebo osoba ubytovaná se zákazníkem.

Zákazník nesmí bez souhlasu společnosti Aukan Fiskeferie AS:

 • Provádění významných změn v bytě (stěhování nábytku, elektrických spotřebičů, jako je lednička, sporák atd.) Provádění změn v elektrickém systému, vypínačích, světlech a dalších instalacích.
 • Převést byt rezervovaný pro ubytování na jinou osobu

Následující činnosti jsou zakázány:

 • Kouření v apartmánech
 • Držet, vyrábět nebo skladovat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, s výjimkou léků, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.
 • Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak uchovávat ve stavu, který umožňuje jejich okamžité použití.
 1. Povinnosti, práva a odpovědnost společnosti Aukan Fiskeferie AS
  • Společnost Aukan Fiskeferie AS je povinna přenechat zákazníkovi apartmány ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nerušený výkon práv zákazníka souvisejících s apartmánem. Aukan Fiskeferie AS dbá na neprodlené odstranění nahlášených nedostatků a je povinna udržovat nemovitost v řádném technickém a hygienickém stavu.
  • Společnost Aukan Fiskeferie AS má právo po skončení pobytu provést spolu se zákazníkem kontrolu apartmánů. Žádáme zákazníka, aby tuto činnost nepovažoval za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.
  • Společnost Aukan Fiskeferie AS neodpovídá za škody na osobním a/nebo osobním majetku zákazníků, které mohou vzniknout v důsledku jejich neopatrnosti, nepozornosti, nedbalosti, zneužití nebo špatného dohledu.
  • Každý zákazník na sebe přebírá veškerá rizika, která mohou vzniknout v souvislosti s používáním motorových člunů nebo nevhodným chováním v oblasti ubytování a okolí. Každý zákazník, který způsobí škodu na výše uvedeném zboží, je povinen tuto škodu uhradit.
 2. Pobyt

  Zákazník má právo využívat prostory vyhrazené pro ubytování i společné prostory. Zákazník obdrží klíč od apartmánu na začátku pobytu. Tento klíč musí vrátit společnosti Aukan Fiskeferie AS nejpozději při odjezdu. Zákazník je povinen zabránit ztrátě nebo odcizení tohoto klíče a nepůjčovat jej osobám, které nebydlí ve stejném apartmánu. V případě ztráty, odcizení nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit společnosti Aukan Fiskeferie AS smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč; tím není dotčeno právo společnosti Aukan Fiskeferie ASna náhradu způsobené škody.

  Aukan Fiskeferie AS má právo požadovat finanční záruku (kauci) ve výši 1000 Kč/osoba. Tato kauce je vratná po řádném předání apartmánu a lodi, pokud nejsou poškozeny.

  V případě poškození lodí je toto hrazeno naší pojišťovnou, před odjezdem bude zákazníkovi účtována spoluúčast ve výši 10 000 NOK. Doporučujeme proto mít doma pojištění, které tuto spoluúčast pokrývá.

  Aukan Fiskeferie AS má pro zákazníka k dispozici pokoj od 14:00 hodin příslušného dne a zákazník je povinen opustit apartmán následující den po skončení pobytu nejpozději do 8:00 hodin. Přesnou hodinu ubytování v daný den lze dohodnout telefonicky se společností Aukan Fiskeferie AS. Pokud zákazník tuto dobu nedodrží, bude mu účtována cena za následující den pobytu dle platného ceníku.

  Doprava do místa bydliště je individuální a veškeré náklady na dopravu do místa bydliště hradí zákazník.

  Pobyt je dodržen podle počtu osob uvedeného v zálohové faktuře. To znamená, že pokud bude více osob nad rámec objednaného a dohodnutého počtu, je třeba to předem vyjasnit s Aukan Fiskeferie AS.

  Pokud je v ubytovacím zařízení ubytováno více než jeden zákazník, platí noční režim od 22:00 do 6:00, protože zákazník je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

  Úklid si během pobytu zajišťuje zákazník sám.

  Do apartmánů není dovoleno vnášet sportovní vybavení a předměty, pro jejich uskladnění kontaktujte společnost Aukan Fiskeferie AS.

  Společnost Aukan Fiskeferie AS doporučuje zákazníkům, aby v pokojích nenechávali šperky, peníze a jiné cennosti. Společnost Aukan Fiskeferie AS nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození těchto předmětů.

  Parkování vozidel zákazníků je možné na místě před objektem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto společnost Aukan Fiskeferie AS nenese odpovědnost za odcizení vozidla nebo věcí v něm.

 3. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy
  • Pokud je společnost Aukan Fiskeferie AS z objektivních důvodů nucena změnit základní podmínky před zahájením pobytu, může zákazníkovi navrhnout změnu. V takovém případě má zákazník právo buď změnu přijmout, nebo od apartmánu odstoupit. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení změny, má se za to, že se změnou souhlasí. Změna pokoje se nepovažuje za kvalitativně shodnou změnu podmínek.
  • Společnost Aukan Fiskeferie AS má právo odstoupit od této smlouvy, pokud zákazník porušuje povinnosti uvedené v této smlouvě, ubytovací řád nebo hrubě porušuje dobré mravy v ubytovacím zařízení.
  • Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručené druhé straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost uhradit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením od smlouvy nebo storno poplatky.
  • Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum prokazatelného doručení na adresu společnosti Aukan Fiskeferie AS.
  • Odstoupení od této smlouvy se řídí následujícími storno podmínkami, které určují výši storno poplatku:

   - 25% z celkové ceny v případě zrušení smlouvy v období delším než 40 dní před zahájením pobytu.
   - 50% z celkové ceny v případě zrušení smlouvy v období 40-15 dní před zahájením pobytu.
   - 100% z celkové ceny v případě zrušení smlouvy v období kratším než 15 dní před zahájením pobytu.

   Při odstoupení od smlouvy o ubytování si společnost Aukan Fiskeferie AS vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k okamžitému opuštění a opuštění domu.

 4. Stížnosti
  • Zákazník je povinen neprodleně po zjištění jakýchkoli problémů s apartmánem, pobytem, smlouvou apod. podat stížnost společnosti Aukan Fiskeferie AS nebo odpovědné osobě společnosti Aukan Fiskeferie AS, aby mohla být uzavřena dohoda nebo kompenzace. Právo podat stížnost zaniká 10 dní po skončení pobytu.
 5. Závěrečná ustanovení
  • Zákazník tímto souhlasem prohlašuje, že jeho osobní údaje uvedené v zálohové faktuře budou zpracovávány provozovatelem serveru a ubytovatelem, u kterého si zákazník pobyt objednal, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů). Provozovatel serveru a Aukan Fiskeferie AS prohlašují, že poskytnuté údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn a souhlasí jménem všech osob zúčastněných na pobytu. Zákazník dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) pro zasílání obchodních sdělení provozovatele serveru a společnosti Aukan Fiskeferie AS. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.
  • Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny pobyty v ubytovacím zařízení a vstupují v platnost 1. ledna 2020.

   Zákazník potvrzuje, že rozumí výše uvedeným podmínkám a plně je respektuje jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu.

Navštivte nás

Můžete nás navštívit autem na této adrese a na mapě, abyste si naplánovali cestu.

Grisvågvegen 119, Lesund, Aure, Norsko

Zavolejte nám

Máme anglicky mluvící personál, který je vám k dispozici pro rezervace, dotazy a další otázky.

+420 608 392 035

Kontaktujte nás

Můžete nás také kontaktovat e-mailem s dotazy ohledně rezervace, pobytu, pronájmu atd.

booking@aukan.cz

© 2020 AUKAN Fiskeferie AS, Aukan, 6698 Lesund - Orgnr: 885 312 012 - Tel: +47 958 27 876

Zavřít nabídku